Previous Gig

September 25, 2019: The Who Moving On! Tour: Toyota Center, Houston, TX