Previous Gig

September 18, 2019: The Who Moving On! Tour: State Farm Arena, Atlanta, GA